Kwaliteitskeurmerk

ZKN-keurmerk

Helder kliniek is in het bezit van het ZKN-keurmerk. Om de patiënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden, heeft ZKN in samenwerking met een onafhankelijk certificeringsinstituut een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. Het keurmerk toont aan dat Helder kliniek voldoet aan de strengste eisen.

Veiligheidsaddendum

Helder kliniek vindt niet alleen de kwaliteit van zorg belangrijk maar ook de veiligheid. Daarom is Helder kliniek sinds 2013 in het bezit van het veiligheidsaddendum op het ZKN-keurmerk. Helder kliniek heeft de eisen uitgewerkt en geborgd in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Spataderkeurmerk

Helder kliniek heeft het Spataderkeurmerk gekregen van de Hart&Vaatgroep. Dit is het bewijs dat u als cliënt kunt rekenen op uitstekende zorg. De Hart&Vaatgroep hebben een aantal kwaliteitscriteria opgesteld waar we aan moeten voldoen. Deze criteria zijn opgesteld in samenwerking met beroepsgroepen.

Meetbare kwaliteit

Wij meten voortdurend onze prestaties. Helder kliniek streeft ernaar aantoonbaar de beste kwaliteit te leveren. Daarom meten we de resultaten van alle behandelingen zogenaamde ‘uitkomstenmetingen’. Onze specialisten willen graag weten in hoeverre de ingreep is geslaagd. En u als patiënt bepaalt in welke mate dit ook het geval is door aan te geven in hoeverre klachten zijn verdwenen en de ‘quality of life’ na de behandeling is verbeterd.

Het doen van deze uitkomstenmetingen is een ingewikkeld en intensief proces. Maar het levert veel kostbare informatie op: het is ons bewijs dat we het écht beter doen dan onze concurrenten. Maar het laat ook zien waar er nog ruimte is voor verbetering. Want hoe goed we het ook doen: het kan altijd nóg beter.

PULSE

Om een compleet beeld te krijgen van de kwaliteit van de geleverde zorg moet de effectiviteit, de veiligheid en de cliëntgerichtheid gemeten worden en in kaart gebracht. Door middel van ons kwaliteitsregistratiesysteem genaamd PULSE kunnen wij het bereikte effect van elke behandeling bij elke cliënt kwantificeren meten.

Gekeken kan worden hoe bijvoorbeeld de pijn of klachten afnemen en hoe en de tevredenheid over het uiterlijk van het aangedane gebied weer toeneemt na een operatie en beter worden dan de situatie voor de operatie. We vragen hierbij expliciet naar zaken die voor u van belang zijn, die uw kwaliteit van leven beïnvloeden.Of hoe de kwaliteit van leven verbetert na een behandeling. Daarnaast wordt gekeken wordenHierbij kijken we bijvoorbeeld naar de effecten op ADL (Algemene Dagelijkse Levenshandelingenverrichtingen) op activiteiten- en participatieniveau: welke handelingen kan de cliënt weer uitvoeren en kan hij/ zij weer aan het werk.

Op verschillende momenten tijdens het behandeltraject worden cliënten uitgenodigd om op hun persoonlijke (web)pagina een vragenlijst in te vullen. Via de vragenlijsten laat de cliënt aan ons weten hoe de behandeling verloopt en kunnen we bepalen hoe effectief de aangeboden behandeling is. Op de persoonlijke webpagina, die elke client krijgt, is daarom naast alle behandelinformatie ook een overzicht van de vragenlijsten die al ingevuld zijn, de vragenlijsten die ingevuld moeten worden en de vragenlijsten die later aangeboden zullen worden.

PULSE zorgt ervoor dat cliënten de best mogelijke zorg krijgt nu en in de toekomst. Zo maken we samen onze zorg steeds beter.

Wat gebeurt er met de door mij ingevulde gegevens?

De gegevens zijn in eerste plaats bedoeld voor het leveren van optimale zorg. Uw behandelaar gebruikt de ingevulde informatie om zijn behandelplan (zo nodig) aan te passen. Wanneer u hier toestemming voor geeft gebruikt Helder kliniek de gegevens ook voor interne kwaliteitscontroles. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van de zorg tussen verschillende artsen en vestigingen met elkaar te vergelijken. Daarnaast verrichten wij wetenschappelijk onderzoek op basis van deze gegevens. De gegevens gebruikt voor deze studies zijn áltijd anoniem.

Privacybeleid

Helder kliniek vindt de privacy van haar cliënten erg belangrijk. Uw gegevens zijn goed beveiligd. Wij hebben uitgebreide maatregelen getroffen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie alleen door geautoriseerd personeel ingezien kan worden.

Uw mening telt

Om de kwaliteit van onze diensten nog verder te kunnen verbeteren, vragen wij de mening van onze cliënten, nadat het behandeltraject is beëindigd. Iedere cliënt die op eindcontrole is geweest ontvangt per email een uitnodiging voor ons anonieme cliënttevredenheidsonderzoek.

In deze enquête worden vragen gesteld over onder andere de informatie die heeft gekregen omtrent uw behandeling, de bejegening en deskundigheid van de arts. Maar ook of u tevreden bent over het resultaat van de behandeling en of u Helder kliniek zou aanbevelen bij vrienden en familie.

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Risico-indicatoren Inspectie voor de Gezondheidszorg

Ieder jaar vraagt de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) aan Helder kliniek om de gegevens aan te leveren over de prestaties van onze kliniek. Voor de IGZ maken de indicatoren deel uit van het onderzoeksinstrumentarium waarmee, op basis van risico-inschatting, vervolgens prioritering van het toezicht kan plaatsvinden. 

De gegevens zoals aangeleverd aan de IGZ vindt u hier.

Complimenten, tips en klachten

Al onze medewerkers voeren hun werk zo nauwkeurig mogelijk en met maximale inzet uit. We willen immers dat u als cliënt tevreden bent en blijft. Voor alle facetten van onze organisatie hebben wij strikte interne richtlijnen opgezet. Zo weten we zeker dat al onze medewerkers op dezelfde manier werken en kunt u rekenen op vertrouwde en veilige zorg. Wij vinden het belangrijk om te horen hoe u de behandeling heeft ervaren. Wilt u een compliment of een tip indienen, dan kan dat via onderstaand formulier. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent en daar met uw behandelend arts samen niet uitkomt. Dan is het goed om te weten dat u uw klacht kunt uiten en dat wij adequaat zullen reageren. Wij streven ernaar om binnen 2 weken inhoudelijk op uw compliment, tip of klacht te reageren. 

Wat gebeurt er met uw klacht? 

Bij voorkeur brengt u uw klacht eerst ter sprake bij uw behandelaar. Indien dat naar uw mening geen of onvoldoende resultaat oplevert kunt u een klacht indienen bij de Klachtenfunctionaris (via de link). Die zal proberen om, in overleg met de directie, uw klacht naar tevredenheid op te lossen. 

Mocht u van mening zijn dat u de kliniek aansprakelijk wilt stellen voor eventueel geleden (financiële) schade, dan heeft Equipe zorgbedrijven daarvoor een aansprakelijkheidsverzekering. Om dit traject in gang te zetten, kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris.

Mochten wij uw klacht niet naar uw tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie zorg.